Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektor wojewódzki do spraw: zamówień publicznych i składników majątkowych Biuro Obsługi Urzędu Oddział Inwestycji i Administracji nr ogłoszenia 44023 z 07.03.2019 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektor wojewódzki do spraw: zamówień publicznych i składników majątkowych Biuro Obsługi Urzędu Oddział Inwestycji i Administracji nr ogłoszenia 44023 z 07.03.2019
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-03-26
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 44023 z dnia 07 marca 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

inspektor wojewódzki do spraw: zamówień publicznych i składników majątkowych

Biuro Obsługi Urzędu Oddział Inwestycji i Administracji

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

zagrożenie korupcją,
permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
kontakty zewnętrzne z pracownikami COAR, w związku z realizacją zamówienia centralnego, w którym uczestniczy OUW w Opolu.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych na prace remontowo-inwestycyjne, usługi i dostawy zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych w tym opracowanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektów umów z wykonawcami i dostawcami,
 • przygotowanie i obsługa techniczna prac komisji przetargowych oraz czynne uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • realizowanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu w celu sumowania   i koordynowania w OUW zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • sporządzanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych przez OUW do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz przygotowanie projektu Planu zamówień publicznych,
 • pełnienie funkcji koordynatora zamówień Urzędu realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz obsługa platformy informatycznej dot. zamówień centralnych,
 • przygotowanie miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji zadań planowanych przez Oddział Inwestycji i Administracji,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych w OUW oraz rejestrowanie umów w Centralnym Rejestrze Umów,
 • podejmowanie działań organizacyjnych w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi oraz współpraca z pracownikami odpowiedzialnymi za gospodarowanie składnikami majątkowymi w Wydziałach/Biurach/Zespołach,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie – ewidencja arkuszy spisu z natury.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej lub 1 rok w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość ustaw: kpa , o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie środków trwałych,
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Znajomość przepisów rozporządzenia RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
 • Znajomość przepisów rozporządzenia RM w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.
 • biegła obsługa pakietu Office, umiejętność pracy w zespole, samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze organizowania, prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych
 • Przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi,
 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 marca 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mail : iod@.opole.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 327 .

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora  wojewódzkiego ds. zamówień publicznych składników majątkowych w Biurze Obsługi Urzędu–Oddział Inwestycji i Administracji

ogłoszenie  nr  44023 z dnia 07 marca 2019 r.    

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w dniu 09 kwietnika 2019 r. o godz. 09:00 w Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo .

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 327 .

Wyniki naboru

WYNIKI NABORU:

Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 525

Data wytworzenia: 2019-03-06 14:51:10
Data publikacji: 2019-03-07 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-04-09 12:29:59

Historia zmian artykułu:
2019-04-09 12:29:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2019-04-02 08:06:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.