Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora do spraw: administrowania nieruchomościami Biuro Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji - nr 45014 z 23.03.19 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora do spraw: administrowania nieruchomościami Biuro Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji - nr 45014 z 23.03.19
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-04-05
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 45014 z dnia 23 marca 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw: administrowania nieruchomościami

Biuro Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu: z dostawcami mediów w trakcie eksploatacji obiektów; z pracownikami jednostek z siedzibą w budynkach OUW w celu kontaktów związanych z użytkowaniem pomieszczeń OUW; z administratorami budynków                        i nieruchomości użytkowanych przez Urząd w celu rozliczania należności z eksploatacji nieruchomości.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Gospodarowanie nieruchomościami w zakresie prowadzonych spraw związanych z: a) przejmowaniem i zbywaniem obiektów na potrzeby Urzędu, b) udostępnianiem i oddawaniem w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom, c) najmowaniem lokali od innych na potrzeby własne;
 • Administrowanie budynkami i lokalami Urzędu, a w szczególności: a) prowadzenie szczegółowej ewidencji nieruchomości, lokali i pomieszczeń Urzędu oraz lokali i pomieszczeń przekazanych w użytkowanie jednostkom zewnętrznym w obiektach OUW, b) sporządzanie projektów umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości Urzędu lub nieruchomości użytkowanych przez Urząd, prowadzenie ich ewidencji oraz kontrola ich realizacji, c) analiza kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości Urzędu;
 • Dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu kosztów eksploatacyjnych przypadających na Urząd oraz na poszczególnych użytkowników obiektów OUW i ich analiza. Wnioskowanie do Oddziału Księgowości Biura Obsługi Urzędu o naliczanie obciążeń eksploatacyjnych wynikających z zawartych umów oraz informowanie Oddziału o zaistniałych zmianach w tym zakresie;
 • Uczestniczenie w planowaniu wydatków Urzędu z tytułu kosztów eksploatacyjnych;
 • Realizacja zamówień poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby Urzędu;
 • Rejestrowanie umów w Centralnym Rejestrze Umów;
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej do GUS w zakresie realizowanych obowiązków;
 • Prowadzenie spraw związanych z obliczaniem wysokości oraz regulowaniem należności z tytułu podatków od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Urząd oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wojewodzie       i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Biegła obsługa pakietu Office
 • Umiejętność pracy w zespole ; samodzielność i kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05 kwietnia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mail : iod@.opole.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 331 .

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko inspektora ds. administrowania nieruchomościami

w Biurze Obsługi Urzędu–Oddział Inwestycji i Administracji

                                                                                                                                                                                                   nr ogłoszenia 45014  z dnia 23 marca 2019 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Pokoju 221 znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo .

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 327 lub 331 .

 

Opole, dnia 11.04.2019 r.

 

 

Wyniki naboru

NABÓR ZAKOŃCZONY WYBOREM KANDYDATKI/KANDYDATA

WYBRANA OSOBA:

Medoliński Wojciech    Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 767

Data wytworzenia: 2019-03-22 09:35:21
Data publikacji: 2019-03-23 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-04-18 11:50:38

Historia zmian artykułu:
2019-04-18 11:50:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2019-04-11 14:02:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2019-03-22 09:37:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.