Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-01-20
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 7211 z dnia 11 stycznia 2017 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu

Praca na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie i wydawanie dyspozycji o uruchomieniu środków finansowych dla dysponentów budżetu Wojewody, dotacji dla samorządów na zadania wykonywane przez gminy, powiaty i województwo, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń oraz prowadzenie bieżącego monitoringu w tym zakresie,
 • Weryfikowanie sprawozdawczości budżetowej o stanie należności i zobowiązań, o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, z realizacji Programów oraz budżetu środków europejskich, wydatków strukturalnych, z realizacji wydatków w układzie klasyfikacji budżetu zadaniowego, przedkładaną przez jednostki podległe Wojewodzie oraz jednostki samorządu terytorialnego i sporządzanie ustawowej łącznej sprawozdawczości w tym zakresie oraz sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych z zakresu przekazanych dotacji (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne),
 • Obsługiwanie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w bezpośredniej łączności z Ministerstwem Finansów w zakresie: harmonogramu wydatkowania środków budżetowych i jego zmian, dziennych i miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, planowania budżetu Wojewody, bieżących zmian w budżecie Wojewody na podstawie decyzji Wojewody i Ministra Finansów,
 • Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Wojewody na każdy rok budżetowy w ramach przydzielonych działów oraz sporządzanie łącznego harmonogramu,
 • Sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe w ramach obsługiwanych działów gospodarki narodowej oraz sporządzanie łącznego zapotrzebowania,
 • Wprowadzanie do Systemu finansowo – księgowego planu finansowego wydatków budżetu Wojewody oraz jego zmian w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej wydatków w ramach przydzielonych działów gospodarki narodowej, decyzji o zapewnieniu finansowania i zaangażowanie środków dotacyjnych oraz dokonywanie okresowego i rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • Weryfikowanie sprawozdań finansowych przedkładanych przez jednostki podległe Wojewodzie w ramach przydzielonych działów gospodarki narodowej, sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych tj. roczny bilans, rachunek zysków i strat jednostek, zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych na podstawie sprawozdań otrzymanych z jednostek podległych Wojewodzie oraz własnych Wydziału Finansów i Budżetu,
 • Sporządzanie informacji analityczno – statystycznych dotyczących planu i wykonania wydatków budżetu Wojewody, z przydzielonych działów gospodarki narodowej, niezbędnych do bieżących analiz w ciągu roku budżetowego, w celu przekazania Kierownictwu Urzędu oraz jednostkom kontrolujących.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 1 rok na stanowiskach księgowych w sferze finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów publicznych, zasad rachunkowości budżetowej, ustaw o jednostkach samorządu terytorialnego, zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows – Word, Excel) Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze administracyjne, techniczne uzupełnione podyplomowymi studiami o kierunku ekonomicznym
 • Umiejętność komunikacji pisemnej
 • Umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 20 stycznia 2017  r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy nr .... "

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,   w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej  6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).

 Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2800 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-283

Wyniki naboru

Oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1229

Data wytworzenia: 2017-01-10 09:06:40
Data publikacji: 2017-01-11 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Sykut Natalia
Data ostatniej zmiany: 2017-01-23 15:11:18

Historia zmian artykułu:
2017-01-23 15:11:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wyniki
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.