Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora do spraw realizacji dochodów budżetu państwa w Wydziale Finansów i Budżetu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora do spraw realizacji dochodów budżetu państwa w Wydziale Finansów i Budżetu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-01-16
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 7187 z dnia 10 stycznia 2017 r.
WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
starszy inspektor do spraw realizacji dochodów budżetu państwa w Wydziale Finansów i Budżetu
Praca na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole
ADRES URZĘDU:
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie Urzędu.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


ZAKRES ZADAŃ
• Rozliczanie dochodów budżetu Wojewody Opolskiego m.in. z jednostek samorządowych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zwrotów dotacji niewłaściwie wykorzystanych, zwróconych po ustawowym terminie, z tytułu kar i opłat legalizacyjnych, nakładanych na podstawie prawa budowlanego i prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych w systemie finansowo – księgowym,
• Prowadzenie działań windykacyjnych wobec nieuregulowanych należności budżetowych (kierowanie upomnień, wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek, waloryzacji należności, wystawianie tytułów wykonawczych),
• Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych z realizacji dochodów i zaległości w należnościach budżetowych oraz sprawozdań finansowych, szczegółowe weryfikowanie sprawozdań przedkładanych przez jednostki samorządu terytorialnego z wykonania planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (82 jednostki),
• Rozliczanie zrefundowanych wydatków z budżetu państwa, z tytułu realizacji programów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oraz zwroty dotacji celowych budżetu państwa (nieprawidłowo wykorzystanych środków przez beneficjenta), otrzymanych przez beneficjentów na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, Obsługiwanie Informatycznego System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w bezpośredniej łączności z Ministerstwem Finansów,
• Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji w celu udzielania (w uzasadnionych przypadkach), jednostkom samorządu terytorialnego, ulg w spłacie należności budżetu państwa w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności,
• Prowadzenie spraw formalno – rachunkowych w zakresie należności budżetu  państwa,
• Terminowe przekazywanie zrealizowanych dochodów budżetowych na rachunek Ministerstwa Finansów oraz dokonywanie zwrotów nienależnie wpłaconych i nadpłaconych należności.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: średnie ekonomiczne
• Znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, zasad rachunkowości budżetowej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy ordynacja podatkowa, prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi
• Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
• Znajomość ustawy o służbie cywilnej
• Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows – World, Excel, programy finansowo-księgowe)
• Umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz pracy w zespole
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo  skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE
• Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
• Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub na stanowiskach finansowo - księgowych
• Umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz podejmowania samodzielnych  decyzji
• Dyspozycyjność


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie    wykształcenia
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie   wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 16 stycznia 2017  r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy nr .... "


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,   w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej  6%.
Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
 Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2200 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-283

Wykaz osób spełniających wymagania

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 do sali Osmańczyka znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

L.p.

Nazwisko i Imię kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Kurtyka Alicja

Lewin Brzeski

2.

Mikulicz Anna

Opole

3.

Zubik Stanisława

Opole

Wyniki naboru

Lista wybranych osób:

1. Anna Mikulicz zamieszkała w Opolu

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1167

Data wytworzenia: 2017-01-09 09:49:47
Data publikacji: 2017-01-10 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Sykut Natalia
Data ostatniej zmiany: 2017-01-23 14:23:30

Historia zmian artykułu:
2017-01-23 14:23:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wyniki
2017-01-18 12:14:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, lista kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.