Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-12-05
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Proponowane wynagrodzenie3 500,00 zł

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 5744 z dnia 22 listopada 2016 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki

do spraw: kontroli finansowej

w Wydziale Finansów i Budżetu

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

Piastowska 14

45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu.

Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zagrożenie korupcją.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa, środków Funduszu Pracy, środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej udzielanych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania oraz realizacji dochodów budżetu państwa
 • Kontrolowanie całości gospodarki finansowej w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie oraz jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Opolskiemu, z uwzględnieniem kontroli zarządczej
 • Opracowywanie w oparciu o dokonane ustalenia i zgromadzone w toku kontroli dowody: notatek służbowych, kart przebiegu kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpienia pokontrolne do kierowników jednostek kontrolowanych, zawierające wyniki kontroli oraz zalecenia
 • Przygotowywanie zawiadomień o kontroli, upoważnień do kontroli, programów kontroli na podstawie obowiązujących przepisów prawa, posiadanej przez Urząd sprawozdawczości budżetowej, danych z ewidencji księgowej Wydziału Finansów i Budżetu oraz rozliczeń wykorzystania środków publicznych
 • Opracowywanie projektów zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych w wyniku kontroli okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz projektów wniosków do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń, w przypadku ujawnienia w wyniku kontroli okoliczności, wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia
 • Opracowywanie na podstawie dokonanych ustaleń kontroli, projektów decyzji Wojewody Opolskiego o zwrocie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 • Udzielanie instruktażu pracownikom na kontrolowanych stanowiskach pracy w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe i ekonomiczne studia podyplomowe
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w prowadzeniu kontroli finansowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • Odporność na stres i umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Dobra znajomość obsługi komputera. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowych systemów finansowo-księgowych
 • Umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy na stanowisku związanym z zagadnieniami finansowo-księgowymi.
 • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości i zamówień publicznych

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 05 grudnia 2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie

opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy

ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr i Płac Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną

zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu,

ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3500 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-370

Wykaz osób spełniających wymagania

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 9:30 do sali Osmańczyka znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Podpora Bogusław

Jędrzychów

 1.  

Zatajska Justyna

Opole

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydatki.

Lista wybranych osób: Justyna Zatajska zamieszkała w Opolu

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1308

Data wytworzenia: 2016-11-21 13:57:46
Data publikacji: 2016-11-22 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Sykut Natalia
Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 11:57:56

Historia zmian artykułu:
2016-12-13 11:57:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wyniki
2016-12-13 11:56:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wybór
2016-12-08 08:22:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, kandydaci

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.