Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie ( zastępstwo za nieobecnego pracownika ) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie ( zastępstwo za nieobecnego pracownika ) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg.
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-10-24
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 4522 z dnia 14 października 2016 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw: kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

w Urzędzie ( zastępstwo za nieobecnego pracownika ) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

45-082 Opole
ul. Piastowska 14

WARUNKI PRACY

Stres związany z wykonywaniem kontroli oraz kontaktami z klientem wewnętrznym i zewnętrznym spoza administracji oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej instytucjonalnej w Urzędzie (między innymi z zakresu stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o służbie cywilnej, uregulowań wewnętrznych - za wyjątkiem kontroli finansowej).
 • Analizowanie treści dokumentacji pokontrolnej sporządzanej przez jednostki prowadzące kontrole w Urzędzie (np. NIK) .
 • Koordynowanie zadań kontroli wewnętrznej instytucjonalnej w Urzędzie (sporządzanie projektu planów kontroli wewnętrznej, organizowanie oraz inicjowanie kontroli wewnętrznej, sporządzanie sprawozdań, ocen i analiz z działalności kontrolnej wewnętrznej, prowadzenie rejestru upoważnień Dyrektora Generalnego do prowadzenia kontroli wewnętrznych).
 • Prowadzenie zbioru kopii dokumentacji pokontrolnej sporządzanej przez jednostki zewnętrzne oraz nadzorowanie realizacji przez wydziały zaleceń pokontrolnych.
 • Opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych dotyczących zasad przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
 • Uczestniczenie w kontrolach i koordynowanie pracy zespołów kontrolnych powoływanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego Urzędu.
 • Przeprowadzanie oraz inicjowanie tworzenia zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli w zespolonych służbach, inspekcjach i strażach oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; sporządzanie dokumentacji kontroli .
 • Współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie prowadzonej działalności kontrolnej (doradzanie, konsultowanie, udzielanie informacji, zbieranie informacji ).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • staż pracy: 5 lat pracy w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w urzędzie.
 • Znajomość ustaw: o dostępie do informacji publicznej ; o finansach publicznych.
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawnych, organizowania pracy własnej, analizy i syntezy informacji (szczególnie przy pisaniu sprawozdań i analiz oraz planów kontroli), skutecznego komunikowania oraz posługiwania się edytorem tekstów oraz przeprowadzania kontroli w formie elektronicznej. Pracownik posiadając umiejętność pracy w zespole, powinien umieć działać w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe Prawnicze, ekonomiczne, administracyjne.
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy w komórce kontroli .
 • Przeszkolenie z kontroli w administracji publicznej.
 • Asertywność, umiejętność argumentowania i przekonywania, bardzo dobra znajomość systemu elektronicznego zarządzania dokumentów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 października 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2700 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-218.

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających  wymagania  na stanowisko

starszego inspektora wojewódzkiego ( z zastępstwie nieobecnego pracownika )

w Wydziale Nadzoru i Kontroli –  nr ogłoszenia 4522  z  dnia 14 października  2016 r.

 

 

Niżej wymienioną osobę zapraszamy   w  dniu  3 listopada   2016 r. ( czwartek )

o godz.10:00  do  sali 203  znajdującej  się  na  II  piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu  Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną

połączoną z zadaniem praktycznym.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-218 lub 77 45-24-255

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1

Piasecka   Katarzyna

Brzeg

 

Opole, dnia 27 października 2016 r.

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru  na stanowisko

starszego inspektora wojewódzkiego ( z zastępstwie nieobecnego pracownika )

w Wydziale Nadzoru i Kontroli –  nr ogłoszenia 4522  z  dnia 14 października  2016 r.

 

Lista wybranych osób:  Pani Katarzyna Piasecka  zamieszkała w  Brzegu.

 

Opole, dnia 4  listopada 2016 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1212

Data wytworzenia: 2016-10-13 14:02:04
Data publikacji: 2016-10-14 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2016-11-04 12:17:05

Historia zmian artykułu:
2016-11-04 12:17:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-10-27 12:18:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.