Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr 5391 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr 5391
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-11-28
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 5391
 • Data ukazania się ogłoszenia: 14 listopada 2016 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki

do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia

wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 •  

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu.

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zagrożenie korupcją.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w tym przeprowadzenie kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej;
 • Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
 • Kontrolowanie ośrodków pomocy społecznej i urzędów gmin w zakresie kwalifikowania i przyznawania świadczenia wychowawczego;
 • Monitorowanie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wojewody przez kontrolowane jednostki
 • Opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie;
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonej dokumentacji kontrolnej, zawiadomień o istotnych uchybieniach w działalności kontrolowanej jednostki do organów założycielskich oraz organów zlecających realizację zadania, a także sporządzanie okresowych analizy, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań;
 • Załatwianie skarg, wniosków, petycji oraz interwencji osobistych i przygotowywanie projektów odpowiedzi

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe Ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika

specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji. Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie.

 • staż pracy: 1 rok w jednostkach pomocy społecznej lub w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office.
 • Znajomość     ustawy o          przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Znajomość     ustawy o          pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość     ustawy o          służbie cywilnej
 • Znajomość     ustawy o          kontroli w administracji rządowej.
 • Znajomość     ustawy o          administracji rządowej w województwie,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli,
 • umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 •  Wykształcenie: wyższe Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 •  staż pracy: 1 rok Praca w jednostkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 28 listopada 2016 r.

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251 Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2600 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania

na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - ogłoszenie 5391 z dnia: 14 listopada 2016 r.

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 do sali 619 znajdującej się na VI piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Makuch Katarzyna

Niemodlin

 1.  

Czeczot Elżbieta

Kędzierzyn-Koźle

 1.  

Rawska Agnieszka

Kędzierzyn-Koźle

Opole, dnia 21 grudnia 2016 r.

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 - ogłoszenie 5391 z dnia: 14 listopada 2016 r.

 

Nabór został nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów w zakresie niezbędnej wiedzy merytorycznej.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1488

Data wytworzenia: 2016-11-14 09:18:03
Data publikacji: 2016-11-14 09:18:26
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 10:16:54

Historia zmian artykułu:
2017-01-05 10:16:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.1
2016-12-21 13:57:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.