Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 180473 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 180473
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-05-12 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 180473
 • Data ukazania się ogłoszenia: 29 kwietnia 2016 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedkładaniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę i innych pism w odniesieniu do obiektów i robót;
 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedkładaniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i koordynowanie działań dotyczących nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań;
 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedkładaniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (dróg krajowych i wojewódzkich) oraz lotnisk użytku publicznego i koordynowanie działań dotyczących nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań;
 • W ramach działania organu I instancji rozpatrywanie zgłoszeń robót nie wymagających pozwoleń na budowę;
 • Wykonywanie obowiązków dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę i zgody na realizację inwestycji drogowej oraz lotnisk użytku publicznego);
 • Wydawanie dzienników budowy stanowiących urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych;
 • Uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę (wydanych przez Wojewodę Opolskiego) oraz prowadzenie kontroli terminowości wydanych przez starostów pozwoleń na budowę.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.
Obsługa klienta zewnętrznego spoza administracji.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 m-cy w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
  • Komunikatywność.
  • Umiejętność analitycznego myślenia.
  • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
  • Umiejętność rozwiązywania problemów.
  • Umiejętność obsługi komputera.
  • Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo budowlane.
  • Znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  • Znajomość ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
  • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
  • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: architektura i urbanistyka, budownictwo

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w obszarze administracji publicznej lub w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

12-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."
 

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2400 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-238

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko starszego inspektora
do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie 180473 z dnia: 29 kwietnia 2016 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 do sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Pandza Karol                   

Opole

 1.  

Such Magdalena

Opole

Opole, dnia 7 czerwca 2016 r.

Wyniki naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie 180473 z dnia: 29 kwietnia 2016 r.

 

 

Nabór został nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów w zakresie niezbędnej wiedzy merytorycznej.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1055

Data wytworzenia: 2016-04-28 09:45:15
Data publikacji: 2016-04-29 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-07-07 08:10:18

Historia zmian artykułu:
2016-07-07 08:10:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2016-06-07 13:56:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.