Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172) udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod podanymi niżej adresami:

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl


Zgodnie z art. 29b ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie zbiory Dziennika UE w języku polskim w postaci elektronicznej pod podanymi niżej adresem:

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 2091

Data wytworzenia: 2014-11-19 16:02:49
Data publikacji: 2014-11-19 16:02:51
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2014-11-20 20:32:47

Historia zmian artykułu:
2014-11-20 20:32:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki