Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Klauzula Informacyjna dla klientów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Opolu

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki      w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.774524125, email:

2. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych,  z którym kontakt jest możliwy:

 • listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • realizacji zawartej z Administratorem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • prowadzenia korespondencji na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit a lub c lub e RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres:

 • niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.  3 celach przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 • trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

7.  Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych)

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem  zgody.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • obowiązkowe  i wynika  z przepisów prawa więcej
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie odstąpienie od realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 6124

Data wytworzenia: 2018-06-15 14:20:21
Data publikacji: 2018-06-15 14:20:26
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2018-10-12 08:36:25

Historia zmian artykułu:
2018-10-12 08:36:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2018-10-12 08:35:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2018-10-12 08:35:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2018-10-12 08:32:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2018-10-12 08:26:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja klauzuli
2018-08-20 15:10:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2018-08-01 12:06:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie nagłówka
2018-08-01 12:03:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie artykułu
2018-08-01 12:03:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2018-06-26 08:02:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2018-06-26 08:01:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki