Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Nabór na Kierownika Oddziału Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 45608
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-04-15
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaKierownik Oddziału
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 45608 z dnia 04 kwietnia 2019 r.

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Kierownika oddziału

Oddział Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy 1

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

 

ADRES URZĘDU:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

WARUNKI PRACY

1. Stres związany z prowadzeniem działalności kontrolnej i obsługą klientów zewnętrznych.

2. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

3. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla

osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i koordynowanie pracy Oddziału Zdrowia, w tym kontroli zarządczej;
 • Przygotowywanie materiałów i sporządzanie: sprawozdań z realizacji planu kontroli, projektów budżetu, w tym zadaniowego, sprawozdań z działalności Oddziału, zakresów obowiązków pracowników, ocen pracowników, opisów stanowisk pracy;
 • Prowadzenie spraw związanych z dostępnością do świadczeń zdrowotnych w woj. opolskim;
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prowadzeniem spraw związanych : z prowadzeniem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia składanych przez podmioty lecznicze, z monitorowaniem programów zdrowotnych realizowanych na terenie województwa opolskiego, ze specjalizacjami oraz kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów i innych zawodów medycznych, z realizacją zadań konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, z prowadzeniem spraw z zakresu działalności Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, z gromadzeniem, przekazywaniem i analizą danych z zakresu statystyki medycznej;
 • Uczestniczenie w prowadzeniu spraw w zakresie prowadzenia kontroli przez pracowników oddziału.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe w obszarze zdrowia publicznego lub administracji publicznej
 • Umiejętności zarządzania pracownikami;
 • Znajomość przepisów prawa: - Kodeks Postępowania Administracyjnego, - ustawa o służbie cywilnej, - ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość przepisów prawa w obszarze Zdrowia, m.in.:
   - ustawa o działalności leczniczej,
  - ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, - ustawa o zdrowiu publicznym,
  - ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  - ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia,
  - ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  - ustawa o statystyce publicznej;
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • Wykształcenie: wyższe zdrowie publiczne lub prawo lub administracja

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 15 kwietnia 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mail : iod@.opole.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 327 .

Wykaz osób spełniających wymagania

 

 

Termin naboru na stanowisko kierownika oddziału zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia  – ogłoszenie nr 45608 z dnia 04 kwietnia 2019 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
ul. Piastowska 14.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-563 lub 77 45- 24 -215.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 45608 z dnia 04 kwietnia 2019 r.

 

Nazwa stanowiska:

kierownik oddziału

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata

Justyna HASIJ Nysa

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Micherda Agnieszka
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka
Opublikował(a): Micherda Agnieszka
Liczba wyświetleń: 843

Data wytworzenia: 2019-04-04 12:32:36
Data publikacji: 2019-04-04 12:33:20
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2019-04-30 14:50:32

Historia zmian artykułu:
2019-04-30 14:50:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2019-04-24 13:44:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki