Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 12595
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-07-17 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 12595

Data ukazania się ogłoszenia: z dnia 03 lipca 2017 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Warunki pracy

1. Stres związany z przyjmowaniem klientów;
2. Stres związany z prowadzeniem działalności kontrolnej w innych urzędach;
3. Stres związany z występowaniem przed Sądem;
4. Krajowe wyjazdy służbowe
5. Zagrożenia korupcją.
6. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
7. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań odwoławczych łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkładanie ich do akceptacji;
 • Rozpatrywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz uczestniczenie w rozprawach, jako pełnomocnik Wojewody Opolskiego;
 • Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej;
 • Przeprowadzanie kontroli starostów jako organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego;
 • Sprawdzanie na bieżąco terminowości wydanych przez starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego decyzji na podstawie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji;
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ruchu budowlanego;
 • Kontrolowanie terminowości załatwianych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 m-cy w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustawy: Prawo budowlane;
  • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
  • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, rozwiązywania problemów , działania w sytuacjach stresowych;
  • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Obsługa komputera;
  • Komunikatywność;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • Korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 17 lipca 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:   
Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr i Płac Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-519

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

 

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie nr 12595 z dnia 3 lipca 2017 r

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 do Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Duda Krzysztof

Opole

 1.  

Hawryło Dariusz

Kluczbork

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 12595 z dnia 03 lipca 2017 r.

Nazwa stanowiska: starszy inspektor


Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 983

Data wytworzenia: 2017-07-03 09:16:57
Data publikacji: 2017-07-03 09:17:09
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-08-09 10:08:59

Historia zmian artykułu:
2017-08-09 10:08:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2017-08-03 13:39:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, Przeniesienie z sekcji "Oferty pracy" do sekcji "Ogłoszenia o naborze"
2017-08-03 13:29:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki