Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ogłoszenie o naborze nr 45819 z dnia 08 kwietnia 2019 r. na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej Inspektora wojewódzkiego do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-04-19
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 45819 z dnia 08 kwietnia 2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektora  wojewódzkiego do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr

w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

45-082 Opole
ul. Piastowska 14

WARUNKI PRACY

Kontakty kilka razy w tygodniu z klientami zewnętrznymi, byłymi pracownikami, kandydatami do pracy.
Kontakty kilka razy w roku z szefem Służby Cywilnej, Departamentem Służby Cywilnej – w celu realizacji zadań, GUS, PFRON.
Kontakty kilka razy w roku z kierownikami służb zespolonych, inspekcji i straży wojewódzkich .
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie i wdrażanie strategii oraz standardów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Organizowanie i kontrolowanie procesów wartościowania stanowisk pracy oraz monitorowanie systemu wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie
 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników
 • Organizowanie i kontrolowanie wdrażania i prawidłowości opisywania stanowisk pracy oraz wykorzystywanie opisów stanowisk pracy do tworzenia innych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w celu zdiagnozowania i usprawnienia struktury organizacyjnej. Koordynowanie systemem ocen okresowych pracowników służby cywilnej, opracowanie procedur wdrażania systemu ocen okresowych oraz procedury dokonywania ocen pracowników Urzędu, nadzorowanie prawidłowości i terminowości wyboru kryteriów oceny oraz sporządzania ocen, angażowanie kadry zarządzającej w proces dokonywania ocen, ocenianie efektywności oraz wykorzystywanie systemu ocen okresowych celem zdiagnozowania potencjału rozwojowego pracowników
 • Zarządzanie rozwojem kompetencji w organizacji. Diagnozowanie i czuwanie nad rozwojem potencjału pracowników. Nadzorowanie procesu projektowania indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz ścieżek awansu pracowniczego oraz nadzorowanie systemu zarządzania kompetencjami w tym administrowanie i zarządzanie bazą kompetencji i potencjału pracowników Urzędu
 • Organizowanie naborów i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacji oraz prowadzenie spraw pracowniczych
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu zatrudnienia, ruchu kadrowego,        w tym deklaracji PFRON
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obsłudze kadrowej lub na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi (HR „miękki”)
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawa pracy oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 • Znajomość: Zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. 2011 nr 5 poz. 61 z późn. zm.) ; Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz.U. 2015 poz. 1144) ; Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej (Dz.U. 2016 poz. 470).
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Obsługa pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy własnej. Rzetelność i terminowość. Samodzielność i inicjatywa. Kreatywność. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne. Umiejętność rozwiązywania problemów. Umiejętność współpracy. Odporność na stres, asertywność. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie Studia podyplomowe o kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE
 • Znajomość programów kadrowo-placowych. Doświadczenie w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość jednego z języków urzędowych UE
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 kwietnia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 4 524 125, email: .
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 665 .

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko  inspektora wojewódzkiego d/s zarzadzania zasobami luszkimi i kadr  w Oddziale Kadr i Płac w Biurze Obsługi Urzędu  – ogłoszenie nr 45819 z dnia 08 kwietnia 2019 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
ul. Piastowska 14.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-665 lub 77 45- 24 -255.

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Katarzyna Braniecka , zam. Opole

 

Opole, dnia 9 maja 2019 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 551

Data wytworzenia: 2019-04-05 12:15:48
Data publikacji: 2019-04-08 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-05-09 14:32:49

Historia zmian artykułu:
2019-05-09 14:32:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v2
2019-04-30 13:40:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki