Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 172611
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-09-14
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 172611
 • Data ukazania się ogłoszenia: 01 września 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw zagospodarowania przestrzennego
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ocenianie uchwał oraz procedur uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej (krajowej i wojewódzkiej)
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych
 • Prowadzenie postępowań wynikających z przepisów przejściowych i końcowych ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Uzgadnianie projektów decyzji: wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w zakresie zadań rządowych
 • Wydawanie postanowień w sprawie wymierzenia kary gminie za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety, podnośnik, drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze zagospodarowania przestrzennego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • znajomość ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • znajomość ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  • Umiejętność czytania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe o kierunku: architektura i urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, prawo

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

14-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy"
 

Inne informacje:

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2100 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-130

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymogi

na stanowisko starszego inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie nr 172611 z dnia: 1 września 2015 r.

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 14 października 2015r. o godz. 9:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 45-24-519.

l.p.

nazwisko i imię

miejsce zamieszkania

 1.  

Duchnik Amadeusz

Opole

 1.  

Głuszek Piotr

Jełowa

 1.  

Mandela Anna

Opole

 1.  

Wiercioch Marcin

Bolechowice

 

Wyniki naboru

Wyniki zakończonego naboru stanowisko starszego inspektora
do spraw zagospodarowania przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie nr 172611 z dnia: 1 września 2015 r.          

 

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko starszego inspektora wybrano Pana Amadeusza DUCHNIKA

zam. w Opolu, a kandydatem rezerwowym jest Pani Anna MANDELA zam.  w Opolu.

 

 

Opole, 14 października 2015 r.

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1969

Data wytworzenia: 2015-08-28 14:55:05
Data publikacji: 2015-09-01 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2015-10-14 11:29:35

Historia zmian artykułu:
2015-10-14 11:29:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.6
2015-10-14 11:24:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.5
2015-10-06 13:47:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2
2015-09-14 10:53:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki