Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej
Menu pomocnicze

 

Lat 53. Po ukończeniu Uniwersytetu Wrocławskiego w 1984   roku, do 1990 pracował w zespole badawczym Zakładu Geologii macierzystej uczelni. Od 1990 samorządowiec. Najpierw radny i sekretarz gminy Namysłów, później sekretarz powiatu namysłowskiego i wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Równocześnie członek Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego. W 1993 roku Prezydent RP powołał go do swej Rady Ekologicznej.

 

Ponadto:

  • delegat do Sejmiku Krajowego (1990 - 1998),
  • przewodniczący grupy roboczej ds. samorządu terytorialnego Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds.. Współpracy Transgranicznej (1995 - 1998)
  • przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego (1994 -1998) 
    Kierując sejmikiem dał się poznać jako skuteczny obrońca dalszego istnienia Opolszczyzny w czasie wprowadzania reformy administracyjnej kraju.
  • pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Programu Odnowy Wsi (1999 - 2006)
  • członek Zarządu Województwa Opolskiego (2006 - 2007)

Znaczący w jego karierze samorządowej był rok 1997, kiedy to w ramach współpracy z landem Nadrenii-Palatynatu, rozpoczął inicjatywę, którą uważa za swój największy zawodowy i osobisty sukces - zdołał zaszczepić na polski grunt odnowę wsi - europejską metodę rozwoju obszarów wiejskich. Koncepcja ta dowodzi kluczowej roli niematerialnych czynników rozwoju i wykorzystania zasobów własnych. 
Ryszard Wilczyński zainicjował i kierował Opolskim programem odnowy wsi, początkowo jako przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego, następnie Pełnomocnik Zarządu Województwa, a ostatnio jako członek Zarządu Województwa Opolskiego. Jest to największy i najdłużej działający regionalny program aktywizacji społeczności wiejskich w Polsce oraz jedna z najbardziej istotnych innowacji społecznych. Ryszard Wilczyński zainicjował organizację I Polskiego Kongresu Odnowy Wsi (2002 r.) a sam program znalazł naśladowców w województwie pomorskim (w roku 2004 miał tam miejsce II Polski Kongres Odnowy Wsi) i śląskim. Obecnie odnowa wsi jest opolską specyfiką i elementem wizerunku regionu. W programie uczestniczy ponad 500 sołectw z 65 gmin. 
Rezonans społeczny odnowy wsi na Opolszczyźnie i Pomorzu oraz uzyskiwane wyniki spowodowały, iż działania na rzecz jej wsparcia znalazły się w Sektorowym Programie Operacyjnym \"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 - 2006\" z alokacją 108 milionów euro oraz w PROW 2007 - 2013 (w działaniu odnowa i rozwój wsi oraz w ramach osi 4 LEADER na przedsięwzięcia odnowy wsi przewidziano łącznie ponad 800 milionów euro). 
Ryszard Wilczyński był stale angażowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prac nad kształtem tych działań, wnosząc w formalne ramy unijnego wsparcia wiele rozwiązań dla uczynienia z nich metod animacji szerszych procesów rozwojowych. 

Ryszard Wilczyński podjął współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu skupiającym 20 europejskich krajów, regionów i landów, dzięki czemu województwo opolskie w roku 2001 stało się pierwszym polskim członkiem tej organizacji. W roku 2006 Stowarzyszenie powierzyło mu funkcję wiceprzewodniczącego. Zwieńczeniem tej współpracy był VI Europejski Kongres Odnowy Wsi zorganizowany w Kamieniu Śląskim w dniach 23-26 maja 2007 roku. Był to pierwszy taki kongres w Polsce. 

Ryszard Wilczyński mocno angażował się w przedsięwzięcia szkoleniowe na terenie całego kraju. W latach 2002 - 2006 były to: Program Szkoleniowy Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, szkolenia dla Urzędników Służby Cywilnej (MSWiA), Program Wzmacniania Wdrażania Strategii Antykorupcyjnej w Polsce (MSWiA) oraz akcja \"Przejrzysta Polska\" (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Batorego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności). 
Za swą aktywną działalność doceniony w regionie odznaką \"Zasłużonemu Opolszczyźnie\", \"Złotą Spinką\", \"Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji\". Inne ważne wyróżnienia: Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi oraz odznaka \"Zasłużony dla Rolnictwa\". 
 

Hobby:

turystyka górska

kultura śródziemnomorska

 

Zadania i kompetencje wojewody

Wyciąg z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.09.31.206 ze zm.)

 

Art. 2. Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

1) wojewoda;

2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;

3) organy niezespolonej administracji rządowej;

4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia;

5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw;

6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.

 

Art. 3. 1. Wojewoda jest:

1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;

2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;

3) organem rządowej administracji zespolonej w województwie;

4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;

5) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;

6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

3. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych określają odrębne ustawy.

Art. 8. 1. Prezes Rady Ministrów kieruje działalnością wojewody, w szczególności wydając w tym zakresie wytyczne i polecenia, żądając przekazania sprawozdań z działalności wojewody oraz dokonując okresowej oceny jego pracy.

2. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z powszechnie obowiązującym prawem, a także pod względem rzetelności i gospodarności.

4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień właściwych ministrów w stosunku do wojewody, określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Art. 9. 1. Właściwy minister wykonuje swoje uprawnienia wobec wojewody w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

2. Wojewoda jest obowiązany do udzielania właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej, w wyznaczonym terminie, żądanych przez niego informacji i wyjaśnień.

Art. 12. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Art. 13. 1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.

2. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określa odrębna ustawa.

Art. 17. Wojewoda, w celu realizacji powierzonych mu zadań, wydaje zarządzenia.

Art. 22. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności:

1) dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań;

2) zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym

zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

3) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;

4) wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw;

5) przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;

6) wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Art. 23. 1. Wojewoda:

1) reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;

2) współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Wojewoda jest informowany o służbowym pobycie członków Rady Ministrów w województwie.

Art. 25. 1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 22 pkt 2, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

1a. (2) Sytuacjami nadzwyczajnymi, o których mowa w ust. 1, są również sytuacje kryzysowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

3. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa w ust. 1, wydanych organom niezespolonej administracji rządowej i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie.

Art. 26. 1. Wojewoda w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych w województwie ma prawo żądania od organów administracji rządowej działających w województwie bieżących informacji i wyjaśnień o ich działalności, w tym w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych tajemnic prawnie chronionych wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej w województwie przez organy administracji rządowej, a także przez organy samorządu terytorialnego w zakresie zadań przejętych na podstawie porozumienia lub zadań zleconych.

Art. 27. 1. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymać egzekucję administracyjną.

2. Wstrzymanie egzekucji administracyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4, może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na czas określony, i może dotyczyć czynności każdego organu prowadzącego egzekucję administracyjną.

3. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej wojewoda informuje ministra właściwego w sprawie postępowania, w związku z którym toczy się egzekucja administracyjna.

Art. 59. 1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach wojewoda oraz organy niezespolonej administracji rządowej stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące w województwie lub jego części.

2. Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 60. 1. W zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 957

Data wytworzenia: 2014-11-12 19:16:56
Data publikacji: 2014-11-12 19:38:40
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2014-11-12 19:38:40

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.