Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - OUW

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Inspektor Wojewódzki

Marzena Janiszewska

Telefon

77/45 24 139

Starszy Inspektor

Anna Babik

Telefon

77/45 24 348

Zadania (krótki opis najważniejszych zadań):

 1. Obsługa Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu.
 2. Przyjmowanie, ewidencja i przekazywanie do Komisji wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego.
 3. Prowadzenie korespondencji związanej z pracami Komisji.
 4. Organizacja i obsługa posiedzeń składów orzekających Komisji.
 5. Przygotowywanie dokumentów związanych z wynagrodzeniem dla członków składów orzekających, zwrotem kosztów przejazdu i zwolnieniem od pracy w dniu posiedzenia.
 6. Sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących działalności Komisji.
 7. Archiwizowanie dokumentacji z prac komisji.

 

Zdarzenia medyczne – postępowanie

 

 • Odbiorca usługi

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:  

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy  w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • spadkobiercy pacjenta - w przypadku śmierci pacjenta.

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciał lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

W przypadku śmierci pacjenta termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.

 • Opis usługi

Usługa skierowana jest do podmiotów, które zamierzają dochodzić roszczeń z tytułu błędów
w procesach diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia szpitalnego, których następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa.

 • Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego (złożony w 3 egzemplarzach) oraz:

 • potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych (klauzula do pobrania w załączeniu – zał. Nr 1 do Wniosku),
 • dowody uprawdopodobniające okoliczności wskazane we wniosku (dokumentacja medyczna w zamkniętej kopercie zawierającej imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem: „Dokumentacja medyczna nie otwierać w obiegu wewnętrznym”),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek o toczących się lub zakończonych
  postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, karnych lub cywilnych
  w związku ze zdarzeniem będącym przedmiotem wniosku.

W przypadku śmierci pacjenta, do wniosku dołącza się dodatkowo:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu pozostałych spadkobierców,
  w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.
 • Miejsce składania wniosku

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Opolu.

Dokumenty można przesłać na adres:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14,

45-082 Opole

Informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel.: 77/4524139, 77/4524348, 77/4524563 lub osobiście pok. Nr 507 lub 522 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej:  zdarzeniamedyczne(at)opole.uw.gov.pl

 • Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
 • opłata za złożenie wniosku 200 zł.,
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
 • Numer rachunku bankowego

Wojewoda Opolski NBP Oddział Okręgowy Opole

22 1010 1401 0006 9322 3100 0000

 • Tytuł wpłaty

postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

 • Termin wniesienia opłaty

najpóźniej w dniu złożenia wniosku

 

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Prawo złożenia do Wojewódzkiej Komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje:

 • podmiotowi składającemu wniosek,
 • kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wojewódzka Komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

 

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia:

Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed Wojewódzką Komisją.  

 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1318 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 294, poz.1740)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. Nr 274, poz. 1625)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 750)
 • Regulamin Wojewodzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu  z dnia 27 lutego 2019 r.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1460)   
KLAUZULA  INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu,  mająca siedzibę w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, tel. 77/4524139 lub 77/4524348

W Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy mailowo:

 lub listownie na  podany powyżej adres siedziby.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania orzeczeń o zdarzeniu medycznym albo jego braku, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od daty zakończenia postępowania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych.
 4. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy i jest niezbędne do jej rozpatrzenia przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 


 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Marzena Janiszewska
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 6583

Data wytworzenia: 2014-11-12 12:20:19
Data publikacji: 2014-11-12 12:20:21
Ostatnio aktualizował(a): Babik Anna
Data ostatniej zmiany: 2019-10-21 10:01:16

Historia zmian artykułu:
2019-10-21 10:01:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.6
2019-10-21 09:59:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.5
2019-10-21 09:55:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.3
2019-10-21 09:51:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.2
2019-10-21 09:46:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.1
2019-09-20 08:01:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.1
2019-09-19 15:10:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.6
2019-09-19 15:09:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.5
2019-09-19 15:07:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.4
2019-09-19 14:55:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.3
2019-09-19 14:41:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.2
2019-09-19 14:25:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.1
2019-03-13 13:46:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.2
2019-01-16 10:44:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.9
2018-11-29 14:14:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.7
2018-11-29 14:12:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.6
2018-11-29 14:02:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.5
2017-02-08 12:23:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Edycja nagłówka
2015-10-06 13:54:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, v2
2014-12-02 12:03:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 3
2014-12-02 11:32:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.