Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - OUW

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Inspektor Wojewódzki

Marzena Janiszewska

Telefon

77/45 24 139

Starszy Inspektor

Anna Babik

Telefon

77/45 24 348

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2020

PRZEWODNICZĄCEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI

DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W OPOLU

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

 

w związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terenie kraju z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Na podstawie § 12 i § 15 ust. 2 Regulaminu Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r., podjętego uchwałą Nr 1/2019  oraz  art. 67e ust. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 491) oraz z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r. poz. 1239 t. j. ze zm.), w związku ze stanem epidemii obowiązującym  na terenie naszego kraju, wywołanym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), do czasu odwołania stanu epidemii

- z a r z ą d z a m  -

odwołanie posiedzeń składów orzekających

Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

 

                                                                                    Przewodniczący

                                    Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania

                                            o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

 

                                                                Cezary Goryszewski

 

 

Informacja Rzecznika Praw Pacjenta  o działalności wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
w czasie epidemii.

 

1/ Od dnia 31 marca 2020 r. na czas epidemii bieg terminów procesowych w różnego rodzaju postępowaniach został zawieszony – sprawy są wstrzymane. Nie można także organizować posiedzeń. Dotyczy to także postępowań prowadzonych przez wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – czyli spraw w toku oraz nowych wniosków.

W związku z powyższym w czasie epidemii działalność orzecznicza ww. komisji jest zawieszona, a zatem załatwienie sprawy w ciągu ustawowego 4 - miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku niemożliwe. Wszystkie  terminy procedowania zostały z mocy prawa wstrzymane i nie biegną.

 

2/  Nie ulega zawieszeniu  termin materialnoprawny do złożenia wniosku.

Pamiętać należy, że do komisji można wnieść sprawę, jeśli od dnia uzyskania wiedzy o zdarzeniu, z którym wiążemy nieprawidłowości po stronie placówki medycznej, nie upłynęło więcej niż 1 rok (termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie).

Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie  sprawa nie  zostanie merytorycznie  rozpatrzona. Termin ten nie został  wstrzymany. Stan epidemii nie wydłuża czasu na złożenie wniosku do komisji. Jeżeli termin ten kończy się w czasie trwania stanu epidemii należy złożyć wniosek do właściwej komisji, która rozpatrzy sprawę kiedy będzie to możliwe, a ich merytoryczne rozpatrzenie nastąpi po odwołaniu stanu epidemii.

 

3/ Naruszenie praw pacjenta – przedawnienie roszczenia przed sądem cywilnym.

Na czas epidemii, od dnia 31 marca 2020 r., wprowadzono zawieszenie biegu różnego rodzaju terminów wynikających z przepisów prawa. Nie dotyczy to jednak biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego – w czasie epidemii jest zatem możliwe przedawnienie poszczególnych roszczeń cywilnych. Jednym z nich jest roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta, na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Jeżeli prawa pacjenta zostały naruszone możliwe jest skierowanie  sprawy do sądu, co do zasady masz na to 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się albo przy zachowaniu należytej staranności mogłeś się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (jednocześnie termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę). 

W czasie epidemii termin ten biegnie i może upłynąć. Należy rozważyć zatem podjęcie czynności przerywających bieg ww. terminu (przedawnienia) – jak wniesienie sprawy do sądu lub zawezwanie do próby ugodowej bądź zgłoszenie roszczenie ubezpieczycielowi (co przerwie bieg terminu tylko wobec zakładu ubezpieczeń). Rozpatrzenie sprawy w sądzie  nastąpi  po odwołaniu stanu epidemii i wznowieniu biegu terminów procesowych.

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

PRZEWODNICZĄCEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI

DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W OPOLU

z dnia 13 marca 2020 r.

 

w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju wywołaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Na podstawie § 12 i § 15 ust. 2 Regulaminu Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r., podjętego uchwałą Nr 1/2019  oraz  art. 67e ust. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz. 325) oraz z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r. poz. 1239 t. j. ze zm.), w związku  z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju, wywołaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

- z a r z ą d z a m  -

odwołanie wszystkich posiedzeń składów orzekających wyznaczonych

w okresie od 13 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.

 

Przewodniczący

                                  Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania

                                          o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

                                                             Cezary Goryszewski

 

 

 

W związku z prowadzonymi sprawami w wyżej wskazanym okresie do Państwa dyspozycji wskazuję kontakt:

- telefoniczny pod numerem 77/ 45 24 139 lub 77/ 45 24 348,

- e-mail’owy pod adresem: zdarzeniamedyczne[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">,

- pocztą tradycyjną.


Informacje o zasadach wszczęcia postępowania przez Komisję oraz właściwy wzór wniosku są do pobrania na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce ZDROWIE – Zdarzenia Medyczne.

 

Zadania (krótki opis najważniejszych zadań):

 1. Obsługa Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu.
 2. Przyjmowanie, ewidencja i przekazywanie do Komisji wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego.
 3. Prowadzenie korespondencji związanej z pracami Komisji.
 4. Organizacja i obsługa posiedzeń składów orzekających Komisji.
 5. Przygotowywanie dokumentów związanych z wynagrodzeniem dla członków składów orzekających, zwrotem kosztów przejazdu i zwolnieniem od pracy w dniu posiedzenia.
 6. Sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących działalności Komisji.
 7. Archiwizowanie dokumentacji z prac komisji.

 

Zdarzenia medyczne – postępowanie

 

 • Odbiorca usługi

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:  

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy  w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • spadkobiercy pacjenta - w przypadku śmierci pacjenta.

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciał lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

W przypadku śmierci pacjenta termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.

 • Opis usługi

Usługa skierowana jest do podmiotów, które zamierzają dochodzić roszczeń z tytułu błędów
w procesach diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia szpitalnego, których następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa.

 • Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego (złożony w 3 egzemplarzach) oraz:

 • potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych (klauzula do pobrania w załączeniu – zał. Nr 1 do Wniosku),
 • dowody uprawdopodobniające okoliczności wskazane we wniosku (dokumentacja medyczna w zamkniętej kopercie zawierającej imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem: „Dokumentacja medyczna nie otwierać w obiegu wewnętrznym”),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek o toczących się lub zakończonych
  postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, karnych lub cywilnych
  w związku ze zdarzeniem będącym przedmiotem wniosku.

W przypadku śmierci pacjenta, do wniosku dołącza się dodatkowo:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu pozostałych spadkobierców,
  w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.
 • Miejsce składania wniosku

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Opolu.

Dokumenty można przesłać na adres:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14,

45-082 Opole

Informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel.: 77/4524139, 77/4524348, 77/4524563 lub osobiście pok. Nr 507 lub 522 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej:  zdarzeniamedyczne(at)opole.uw.gov.pl

 • Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
 • opłata za złożenie wniosku 200 zł.,
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
 • Numer rachunku bankowego

Wojewoda Opolski NBP Oddział Okręgowy Opole

22 1010 1401 0006 9322 3100 0000

 • Tytuł wpłaty

postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

 • Termin wniesienia opłaty

najpóźniej w dniu złożenia wniosku

 

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Prawo złożenia do Wojewódzkiej Komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje:

 • podmiotowi składającemu wniosek,
 • kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wojewódzka Komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

 

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia:

Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed Wojewódzką Komisją.  

 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1127 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 294, poz.1740)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. Nr 274, poz. 1625)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 750)
 • Regulamin Wojewodzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu  z dnia 27 lutego 2019 r.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1460)   
KLAUZULA  INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu,  mająca siedzibę w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, tel. 77/4524139 lub 77/4524348

W Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy mailowo:

 lub listownie na  podany powyżej adres siedziby.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania orzeczeń o zdarzeniu medycznym albo jego braku, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od daty zakończenia postępowania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych.
 4. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy i jest niezbędne do jej rozpatrzenia przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 


 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Marzena Janiszewska
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 7375

Data wytworzenia: 2014-11-12 12:20:19
Data publikacji: 2014-11-12 12:20:21
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2020-04-20 19:34:44

Historia zmian artykułu:
2020-04-20 19:34:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.27
2020-04-20 15:51:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.26
2020-04-20 15:50:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.26
2020-04-20 15:49:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v. 25
2020-03-13 14:38:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.24
2020-03-13 14:37:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.23
2019-10-21 10:01:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.6
2019-10-21 09:59:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.5
2019-10-21 09:55:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.3
2019-10-21 09:51:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.2
2019-10-21 09:46:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.1
2019-09-20 08:01:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.1
2019-09-19 15:10:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.6
2019-09-19 15:09:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.5
2019-09-19 15:07:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.4
2019-09-19 14:55:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.3
2019-09-19 14:41:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.2
2019-09-19 14:25:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.1
2019-03-13 13:46:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.2
2019-01-16 10:44:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.9
2018-11-29 14:14:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.7
2018-11-29 14:12:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.6
2018-11-29 14:02:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.5
2017-02-08 12:23:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Edycja nagłówka
2015-10-06 13:54:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, v2
2014-12-02 12:03:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 3
2014-12-02 11:32:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.